AGB

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT VOOR HOTELACCOMMODATIE (AGBH 8.1)

 
1 TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten voor de huur van hotelkamers met het oog op logies, alsmede op alle andere diensten en leveringen die het hotel in dit kader aan de klant verleent (hotelverblijfscontract). Zij zijn niet van toepassing op pakketreizen in de zin van § 651a BGB. De term "hotelverblijfsovereenkomst" omvat en vervangt de volgende termen Accommodatie contract, gast receptie contract, hotel contract, hotelkamer contract.

1.2 Voor het onderverhuren of wederverhuren van de ter beschikking gestelde kamers alsmede het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist, waarbij afstand wordt gedaan van het recht op opzegging krachtens § 540 lid 1 zin 2 BGB.

1.3 De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk in tekst is overeengekomen.

2 SLUITING VAN DE OVEREENKOMST, -PARTNERS

De partijen bij de overeenkomst zijn het hotel en de klant. Het contract wordt gesloten door de aanvaarding door het hotel van de aanvraag van de klant. In geval van een boeking via de homepage van het hotel zelf, wordt het contract gesloten door te klikken op de knop "BOEKEN VOOR BETALING".

3 DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING, VERREKENING

3.1 Het hotel is verplicht de door de klant gereserveerde kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

3.2 De klant is verplicht de overeengekomen of geldende prijzen van het hotel voor de terbeschikkingstelling van de kamer en de overige door de klant gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten die door de klant rechtstreeks of via het hotel worden besteld en die door derden worden geleverd en door het hotel worden betaald.

3.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende belastingen en plaatselijke heffingen. Niet inbegrepen zijn plaatselijke heffingen die de gast zelf volgens de betreffende plaatselijke wetgeving verschuldigd is, zoals toeristenbelasting.
In geval van wijziging van de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde of de invoering, wijziging of afschaffing van plaatselijke heffingen op het voorwerp van de prestatie na het sluiten van het contract, zullen de prijzen dienovereenkomstig worden aangepast. In het geval van overeenkomsten met consumenten geldt dit alleen indien de periode tussen de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst meer dan vier maanden bedraagt.

3.4 Indien betaling op rekening is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek, tenzij anders is overeengekomen.

3.5 Het hotel is gerechtigd om bij het sluiten van de overeenkomst een redelijk voorschot of een redelijke waarborgsom van de klant te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen in tekstvorm in het contract worden overeengekomen. In geval van betalingsverzuim door de klant zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

3.6 In gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld achterstallige betaling door de klant of uitbreiding van de omvang van het contract, is het hotel gerechtigd, ook na het sluiten van het contract tot aan het begin van het verblijf, een voorschot of zekerheidsstelling in de zin van artikel 3.5 hierboven te eisen of een verhoging van het voorschot of de zekerheidsstelling die in het contract zijn overeengekomen, tot de volledige overeengekomen vergoeding.

3.7 Het hotel heeft eveneens het recht om van de klant bij de aanvang en tijdens het verblijf een redelijk voorschot of een redelijke waarborgsom te eisen, zoals bepaald in artikel 3.5 hierboven, voor bestaande en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het contract, voor zover een dergelijke betaling niet reeds werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 3.5 hierboven en/of artikel 3.6 hierboven.

3.8 De klant mag een onbetwiste of rechtsgeldig afdwingbare vordering slechts compenseren of verrekenen met een vordering van het hotel.

3.9 De klant stemt ermee in dat de factuur hem elektronisch kan worden toegezonden.

4 ONTBINDING/ANNULERING ("ANNULERING") DOOR DE KLANT / NIET-GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET HOTEL ("NO SHOW")

4.1 Eenzijdige herroeping door de klant van de met het hotel gesloten overeenkomst is slechts mogelijk indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen of indien een wettelijk herroepings- of opzeggingsrecht bestaat.

4.2 Indien het hotel en de klant een datum zijn overeengekomen voor kosteloze terugtreding uit het contract, kan de klant tot die datum terugtreden uit het contract zonder dat het hotel aanspraken kan maken op betaling of schadevergoeding. Het recht van de klant om zich uit het contract terug te trekken vervalt indien hij dit recht niet in tekstvorm tegen het hotel uitoefent op de overeengekomen datum.

4.3 Indien geen herroepingsrecht is overeengekomen of reeds is vervallen en er evenmin een wettelijk herroepings- of opzeggingsrecht bestaat, behoudt het hotel ondanks het niet-gebruiken van de dienst de aanspraak op de overeengekomen vergoeding. Het hotel houdt rekening met de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen, alsmede met de bespaarde kosten. Indien de kamers niet aan andere partijen worden verhuurd, kan het hotel een forfaitaire aftrek toepassen voor bespaarde kosten. In dit geval is de klant verplicht 90% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachting met of zonder ontbijt, alsmede voor pakketreizen met diensten van derden, 70% voor halfpension en 60% voor volpension. Het staat de klant vrij te bewijzen dat de voornoemde vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan voor het gevorderde bedrag.

5 ANNULERING VAN HET HOTEL

5.1 Indien is overeengekomen dat de klant zich binnen een bepaalde termijn kosteloos uit het contract kan terugtrekken, heeft het hotel het recht zich binnen deze termijn uit het contract terug te trekken indien er voor de contractueel gereserveerde kamers aanvragen van andere klanten zijn en de klant geen afstand doet van zijn recht om zich uit het contract terug te trekken bij navraag door het hotel binnen een redelijke termijn. Dit is van overeenkomstige toepassing in geval van het verlenen van een optie indien er andere aanvragen bestaan en de klant niet bereid is een vaste boeking te doen bij navraag door het hotel binnen een redelijke termijn.

5.2 Indien een overeengekomen of gevorderd voorschot of borgsom overeenkomstig artikel 3.5 en/of artikel 3.6 ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet wordt betaald, heeft het hotel eveneens het recht om van het contract af te zien.

5.3 Bovendien heeft het hotel het recht zich terug te trekken uit het contract om redenen die feitelijk gerechtvaardigd zijn, met name indien
- overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is de uitvoering van het contract onmogelijk maken;
- kamers of zalen opzettelijk zijn gereserveerd met misleidende of onjuiste informatie of verzwijging van belangrijke feiten; wezenlijke feiten kunnen zijn de identiteit van de klant, de mogelijkheid om te betalen of het doel van het verblijf;
- het hotel heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de sfeer van controle of organisatie van het hotel.
- het doel van of de reden voor het verblijf is onwettig;
- er is sprake van een schending van bovengenoemd artikel 1.2.

5.4 De gerechtvaardigde terugtrekking van het hotel kan geen aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding vanwege de klant. Indien het hotel een vordering tot schadevergoeding heeft ten aanzien van de klant in geval van een terugtrekking overeenkomstig artikel 5.2 of 5.3 hierboven, kan het hotel een forfaitaire vergoeding voor deze schadevergoeding betalen. Artikel 4.3 is in dit geval van overeenkomstige toepassing.

6 KAMER TER BESCHIKKING STELLEN, OVERHANDIGEN EN TERUGGEVEN

6.1 De klant verwerft geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van bepaalde ruimten, tenzij dit uitdrukkelijk in tekst is overeengekomen.

6.2 De gereserveerde kamers staan ter beschikking van de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op vroegere beschikbaarheid.

6.3 Op de overeengekomen dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 12.00 uur vrijgemaakt en ter beschikking van het hotel gesteld te worden. Daarna kan het hotel 50% van de volledige logiesprijs (prijs volgens de prijslijst) aanrekenen voor het laattijdig verlaten van de kamer voor het gebruik ervan boven het contract tot 18.00 uur, en 90% vanaf 18.00 uur. Contractuele aanspraken van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op een gebruiksvergoeding heeft gemaakt.

7 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HOTEL

7.1 Het hotel is aansprakelijk voor de schade waarvoor het verantwoordelijk is en die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die berust op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking van het hotel of op een opzettelijke of nalatige plichtsverzaking die typisch is voor het contract door het hotel. Typische contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen die de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maken en op de uitvoering waarvan de klant vertrouwt en mag vertrouwen. Plichtsverzuim door het hotel staat gelijk met plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangend vertegenwoordiger. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij in dit artikel 7 anders is bepaald. In geval van storingen of gebreken in de dienstverlening van het hotel zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen zodra de klant hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht bij te dragen wat redelijk voor hem is om de verstoring te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

7.2 Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor de meegebrachte zaken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Het hotel beveelt het gebruik van de hotel- of kamerkluis aan. Indien de klant geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan 800 euro of andere voorwerpen met een waarde van meer dan 3.500 euro wenst mee te nemen, moet hiervoor een afzonderlijke opslagovereenkomst met het hotel worden gesloten.

7.3 Voor zover aan de klant een parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld in de hotelgarage of op de hotelparking, zelfs tegen betaling, dan vormt dit geen bewaarnemingsovereenkomst. In geval van verlies of beschadiging van motorvoertuigen die geparkeerd staan of gemanoeuvreerd worden op het terrein van het hotel en hun inhoud, is het hotel slechts aansprakelijk in overeenstemming met voornoemd artikel 7.1, 1ste tot 4de lid.

7.4 Wekoproepen worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd.

Berichten voor klanten worden met zorg behandeld. Na voorafgaand overleg met de klant kan het hotel tegen betaling post en goederenzendingen in ontvangst nemen, opslaan en - op verzoek - doorsturen. Het hotel is terzake slechts aansprakelijk in overeenstemming met voornoemd artikel 7.1, 1ste tot 4de zin.

8 SLOTBEPALINGEN

8.1 Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst, de aanvaarding van de aanvraag of deze algemene voorwaarden geschieden in tekstvorm. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen zijn ongeldig.

8.2 Indien de klant een handelaar of een rechtspersoon naar publiek recht is, is de exclusieve bevoegde rechtbank Olpe. Het hotel kan de klant echter ook aanklagen op de vestigingsplaats van de klant. Hetzelfde geldt in elk geval voor klanten die niet onder zin 1 vallen indien zij hun zetel of woonplaats niet in een lidstaat van de EU hebben.

8.3 Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

8.4 Overeenkomstig de wettelijke verplichting wijst het Hotel erop dat de Europese Unie een online platform heeft opgericht voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen ("ODR-platform"): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Het Hotel neemt echter niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

© 2023 Hotel Diehlberg. Alle Rechte vorbehalten.